Přípojky

Co vše je potřeba, když chci odebírat vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádět odpadní vody veřejnou kanalizací?

 

Jak získat potřebné podklady

Žádost o zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky zákazníci podají v zákaznickém centru společnosti prostřednictvím vyplněného formuláře, který si mohou sami vytisknout nebo vyzvednout a vyplnit přímo na místě. Umístění stavby musí být již v této fázi jasně definováno. Především pro lokality, kde místní komunikace nemají název, je vhodné přiložit situaci širších vztahů s vyznačením připojovaného objektu nebo pozemku (např. orientační plánek).

VODÁRNA PLZEŇ a. s. následně stanoví základní podmínky vyplněním vodovodního nebo kanalizačního technického podkladu pro zpracování projektu přípojky. V technickém podkladu určí místo napojení na vodovod nebo kanalizaci, umístění vodoměru na vodovodní přípojce či umístění revizní šachty na přípojce kanalizační a případně další informace. Způsobem dohodnutým při podání žádosti je zákazník vyzván k osobnímu převzetí technického podkladu, případně je mu zaslán poštou. Pokud přípojku nelze z nějakého důvodu zřídit (vyčerpaná kapacita sítě nebo jiná technická překážka), bude žádost vrácena se zdůvodněním zamítavého stanoviska.

Zajímají vás dokumenty ke stažení?

 

Vypracování projektu

Žadatel o vodovodní či kanalizační přípojku, který již technický podklady získal, si nechá na vlastní žádost u projektanta s oprávněním k této činnosti vypracovat projekt. Ten musí splňovat následující náležitosti, které odpovídají podmínkám uvedeným v příloze 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 405/2017 Sb. a podmínkám provozovatele vodovodu nebo kanalizace:

  • vodovodní přípojka - vodovodní technický podklad, technická zpráva, přehledná situace, podrobná situace, výkres vodoměrné šachty, pokud je na přípojce realizována (min. vnitřní rozměry šířka 900 mm, délka 1200 mm, výška 1500 mm, u kruhových šachet min. vnitřní průměr 1200 mm), podélný profil, vodoměrná sestava, příčný řez uložení potrubí,
  • kanalizační přípojka - kanalizační technický podklad, technická zpráva, přehledná situace, podrobná situace, výkres revizní kanalizační šachty, pokud je na přípojce realizována (min. průměr 600 mm do hloubky dno – poklop 1 500 mm, 1000 mm mimo kónus při hloubce šachty větší než 1 500 mm), podélný profil, příčný řez uložení potrubí.
Důležité upozornění
Žádosti o vlastní realizaci přípojky nelze vyhovět, pokud vodovodní řad nebo kanalizační stoka, ze které se má nemovitost napojovat, není dosud zkolaudována nebo není uzavřená s majitelem dotčeného řadu/stoky provozovatelská smlouva.

 

Vyjádření k projektu

Následný postup závisí na lokalitě, kde má být příslušná přípojka realizována. V případě, že se jedná o napojení na vodovod či kanalizaci v majetku města Plzně, je třeba zpracovaný projekt doručit na Magistrát města Plzně, Odbor rozvoje a plánování se sídlem v Plzni, Škroupova 5. Tento odbor zpracuje tzv. souhrnné stanovisko k projektu vodovodní nebo kanalizační přípojky, ve kterém jsou obsaženy případné podmínky veškerých správců městského majetku.

Pokud se jedná o přípojky napojované na vodovody a kanalizace v jiných obcích, je nutno projekt, včetně žádosti o zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky, doručit přímo na adresu VODÁRNY PLZEŇ a. s. v Plzni, Malostranská 2, a vyjádření k projektu je zpracováno pracovníky VODÁRNY PLZEŇ a.s. 

 

Rozdíl mezi přípojkou a řadem

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Podrobněji se těmito záležitostmi zabývá Zákon č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích.

 

Žádost o povolení stavby přípojky

Po doručení kladného vyjádření ke stavbě přípojky může zákazník požádat příslušný stavební úřad o vydání územního souhlasu, stavebního povolení nebo územního rozhodnutí dle podmínek stanovených zákonem 183/2006 Sb., v platném znění - dále jen povolení.

Po získání povolení je třeba projekt včetně žádosti o zřízení přípojky a kopie povolení opět předat VODÁRNĚ PLZEŇ a. s., aby mohla být uzavřena smlouva o zřízení přípojky a vytvořena smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Poté bude dokumentace stavby předána příslušnému provozu VODÁRNY PLZEŇ a. s. k realizaci, případně ke kontrole stavby.

Přesný termín realizace si zákazník dohodne přímo s příslušným pracovníkem provozu. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod musí být potvrzena odběratelem před realizací přípojky respektive před osazením vodoměru.

 

Měření vody

Množství odebrané vody je zpravidla určeno podle vodoměru. Množství vody vypuštěné do kanalizace se většinou neměří. Platí zásada, že množství vody, které odběratel z vodovodu odebral, vypustí do kanalizace.

Jestliže vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebujete bez vypouštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 a Vy byste byli poškozeni účtováním stočného podle vodoměru, lze tuto situaci řešit osazením podružného vodoměru pro měření množství vody spotřebované a nevypuštěné tedy do kanalizace. Osazení podružného vodoměru se provádí na náklady vlastníka připojené nemovitosti a je třeba je předem projednat s provozovatelem kanalizace.

U objektů sloužících k podnikatelským činnostem je součástí základní smlouvy na odběr vody a vypouštění odpadních vod také smlouva na odvádění srážkových vod odváděných z připojené nemovitosti.

 

Technické podmínky řadů

Technické podmínky řadů se v Plzni řídí aktuálně platnými plzeňskými standardy, tato pravidla jsou zároveň považována za doporučení pro ostatní provozované lokality.

Žádost o zřízení přípojky

Technické požadavky pro napojení vodovodních a kanalizačních přípojek

Zajímá vás odvádění srážkových vod kanalizací?

Způsob výpočtu množství srážkových vod odvedených do kanalizace bez měření upravuje § 31 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Zajímají vás podmínky k využívání dešťové vody jako užitkové vody?

Podmínky VODÁRNY PLZEŇ a.s. k využívání dešťové vody jako užitkové vody v objektech určených k trvalému bydlení (splachování WC, praní prádla, …)

 

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda