Přípojky

Co vše je potřeba, když chci odebírat vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádět odpadní vody veřejnou kanalizací?

 

Jak získat potřebné podklady

Žadatel prostřednictvím Vyjadřovacího portálu požádá o technický podklad pro projekt vodovodní/ kanalizační přípojky, VODÁRNA PLZEŇ a. s. na základě této žádosti stanoví základní podmínky pro zpracování projektu přípojky. V technickém podkladu určí místo napojení na vodovod nebo kanalizaci, umístění vodoměru na vodovodní přípojce či umístění revizní šachty na přípojce kanalizační a případně další informace. Technický podklad pro projekt bude následně žadateli odeslán elektronicky. Pokud přípojku nelze z nějakého důvodu zřídit (vyčerpaná kapacita sítě nebo jiná technická překážka), bude v technickém podkladu pro projekt tato informace uvedena se zdůvodněním zamítavého stanoviska.

 

Vypracování projektu

Žadatel o vodovodní či kanalizační přípojku, který již technický podklad získal, si nechá na vlastní žádost u projektanta s oprávněním k této činnosti vypracovat projekt. Ten musí splňovat následující náležitosti, které odpovídají podmínkám uvedeným v příloze 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podmínkám provozovatele vodovodu nebo kanalizace a Plzeňským standardům.

Součástí projektové dokumentace musí být:

Pro vodovodní přípojku

 • technická zpráva,
 • výpočet potřeby vody dle ČSN 75 5455, případně výpočet potřeby požární vody dle ČSN 73 0873,
 • popis případných jiných zdrojů vody (např. domovní studna),
 • přehlednou situaci zpravidla v měřítku 1:500 (případně 1:1000) včetně zákresu přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení, či v souběhu,
 • podélný profil vodovodní přípojky,
 • vzorový příčný řez,
 • výkres složení vodoměrné sestavy,
 • stavební výkres vodoměrné šachty (v případě, že vodoměrná sestava není umístěna uvnitř nemovitosti),
 • technický podklad pro projekt vodovodní přípojky.

Pro kanalizační přípojku 

 • technická zpráva,
 • výpočet produkce splaškových odpadních vod,
 • přehlednou situaci v měřítku 1:500 (případně 1:1000) včetně zákresu přilehlých objektů  a inženýrských sítí v místě křížení, či v souběhu,
 • půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky a zakreslení revizních kanalizačních šachet, čistících kusů a případných ostatních objektů (zpětné klapky, odlučovače, lapače apod.),
 • podélný profil kanalizační přípojky ,
 • stavební výkres revizní kanalizační šachty,
 • detail způsobu napojení přípojky na řad,
 • technický podklad pro projekt kanalizační přípojky.

 

Vyjádření k projektu

Následný postup závisí na lokalitě, kde má být příslušná přípojka realizována. V případě, že se jedná o napojení na vodovod či kanalizaci na území města Plzně, je třeba zpracovaný projekt doručit na Magistrát města Plzně, Odbor rozvoje a plánování se sídlem v Plzni, Škroupova 5. Tento odbor zpracuje tzv. souhrnné stanovisko k projektu vodovodní nebo kanalizační přípojky, ve kterém jsou obsaženy případné podmínky veškerých správců městského majetku.

Pokud se jedná o přípojky napojované na vodovody a kanalizace v jiných obcích, ve kterých je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s., je nutno projekt, včetně technického podkladu k projektu vodovodní nebo kanalizační přípojky, doručit přímo na adresu VODÁRNY PLZEŇ a. s. v Plzni, Malostranská 2. Zaměstnanci VODÁRNY PLZEŇ a.s. zpracují technické stanovisko k projektu vodovodní nebo kanalizační přípojky, ve kterém jsou obsaženy případné podmínky a vyjádření k projektu.

 

Rozdíl mezi přípojkou a řadem

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Podrobněji se těmito záležitostmi zabývá Zákon č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích.

 

Žádost o povolení stavby přípojky

Po doručení kladného vyjádření ke stavbě přípojky může zákazník požádat příslušný stavební úřad o vydání územního souhlasu, stavebního povolení nebo územního rozhodnutí dle podmínek stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění - dále jen povolení.

Po získání povolení je třeba projektovou dokumentaci, kopii povolení a souhrnné stanovisko Odboru rozvoje a plánování Magistrátu města Plzně (platí pro vodovodní a kanalizační přípojky realizované na území města Plzně) nebo technické vyjádření Oddělení technické dokumentace - Plzeň okolí společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (pro přípojky realizované mimo území města Plzně) předat VODÁRNĚ PLZEŇ a. s., Zákaznickému centru, aby mohla být uzavřena smlouva o zřízení přípojky a vytvořena smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Projektová dokumentace stavby bude předána příslušnému provozu VODÁRNY PLZEŇ a. s. k realizaci, případně ke kontrole stavby.

Přesný termín realizace si zákazník dohodne přímo s příslušným pracovníkem provozu. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod musí být potvrzena odběratelem před realizací přípojky respektive před osazením vodoměru.

 

Měření vody

Množství odebrané vody je zpravidla určeno podle vodoměru. Množství vody vypuštěné do kanalizace se většinou neměří. Platí zásada, že množství vody, které odběratel z vodovodu odebral, vypustí do kanalizace.

Jestliže vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebujete bez vypouštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 a Vy byste byli poškozeni účtováním stočného podle vodoměru, lze tuto situaci řešit osazením podružného vodoměru pro měření množství vody spotřebované a nevypuštěné tedy do kanalizace. Osazení podružného vodoměru se provádí na náklady vlastníka připojené nemovitosti a je třeba je předem projednat s provozovatelem kanalizace.

U objektů sloužících k podnikatelským činnostem je součástí základní smlouvy na odběr vody a vypouštění odpadních vod také smlouva na odvádění srážkových vod odváděných z připojené nemovitosti.

 

Technické podmínky řadů

Technické podmínky řadů se v Plzni řídí aktuálně platnými plzeňskými standardy, tato pravidla jsou zároveň považována za doporučení pro ostatní provozované lokality.

Technické požadavky pro napojení vodovodních a kanalizačních přípojek

Technické požadavky pro napojení přípojek najdete v následujcích dokumentech:

Zajímá vás odvádění srážkových vod kanalizací?

Způsob výpočtu množství srážkových vod odvedených do kanalizace bez měření upravuje § 31 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Zajímají vás podmínky k využívání dešťové vody jako užitkové vody?

Podmínky VODÁRNY PLZEŇ a.s. k využívání dešťové vody jako užitkové vody v objektech určených k trvalému bydlení (splachování WC, praní prádla, …)

 

Certifikáty:

Podporujeme: