Podmínky VODÁRNY PLZEŇ a.s. k využívání dešťové vody jako užitkové vody

Podmínky VODÁRNY PLZEŇ a.s.
k využívání dešťové vody jako užitkové vody v objektech určených k trvalému bydlení (splachování WC, praní prádla, …)

  1. Využitím dešťové vody pro splachování toalet se změní charakter vypouštěné dešťové vody na vodu splaškovou, tudíž musí být její vypouštění do veřejné kanalizace zpoplatněno.
  2. Jestliže má být využívána dešťová voda pro splachování, potřebujete vyjádření VODÁRNY PLZEŇ a.s. k projektu napojení rozvodů užitkové vody (legislativní podmínka). Součástí žádosti o vyjádření VODÁRNY PLZEŇ a.s. musí být jednoduchý nákres vnitřních vodovodních rozvodů a napojení systému pro využívání dešťové vody.
  3. Aby bylo objektivně stanoveno množství vody vypouštěné do veřejné kanalizace, požaduje VODÁRNA PLZEŇ a.s. měření dešťové vody zavedené do nemovitosti pomocí vodoměru.
  4. Aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody. Vnitřní vodovodní rozvody musí být provedeny v souladu se Zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, hlava III, §11 odst. 2.
  5. Před uvedením systému do provozu je nutné dohodnout kontrolu dodržení podmínek realizace s pracovníky VODÁRNY PLZEŇ a.s.
  6. V době zprovoznění systému na využívání dešťové vody jako užitkové vody je nutno mít uzavřenou aktuální smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod, která tuto skutečnost zohledňuje.
Certifikáty:

Podporujeme:

Po dobu nouzového stavu máme omezený provoz zákaznického centra