Smlouvy

Smlouva o dodávce vody z vodovodu a/nebo o odvádění odpadních vod kanalizací je základním dokumentem, ve kterém se upravuje vztah mezi zákazníkem (odběratelem) a naší společností. Povinnost uzavřít písemnou smlouvu ukládá zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění zejména v ust. § 8, odst. 6. Pokud není toto ustanovení naplněno, může dodavatel přistoupit k přerušení dodávky vody. Na základě platných právních předpisů se výše uvedená smlouva uzavírá s vlastníkem připojené nemovitosti. Pro jednu nemovitost se zřizuje pouze jedna vodovodní přípojka a jedna kanalizační přípojka a sjednává se jedna smlouva. K uzavření smlouvy je potřeba doložit doklad o vlastnictví nemovitosti připojené na vodovod nebo kanalizaci.

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod také obsahuje stanovení množství srážkových vod odváděných do kanalizace, pokud nejsou odváděny jiným způsobem. 

Podmínky pro výpočet množství srážkové vody stanovuje prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., k zákonu č. 274/2001 Sb. Při výpočtu se vychází z celkového ročního srážkového úhrnu v lokalitě, kde se nemovitost nachází, a z výměry a druhu odvodňovaných ploch, které k připojené nemovitosti patří.

 

Uzavření smlouvy

Smlouva je uzavírána vždy v písemné formě se všemi odběrateli a je navrhnuta tak, že zajišťuje ke všem odběratelům stejný přístup. Při jejím sepsání si můžete zvolit pro Vás optimální způsob placení záloh a faktur, dohodnout adresu pro doručování faktur a zvolit způsob úhrady vystavených faktur.

Vzor smlouvy

 

Certifikáty:

Podporujeme: