Kvalita pitné a odpadní vody

Informace o vodě v mé lokalitě

Provozované lokality

 

 

 

 

Pitná voda

Pitná voda jako potravní produkt podstupuje řadu kontrol a odpovídá přísným kritériím kvality.

Kontroly probíhají analytickými metodami v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tato vyhláška je v souladu s předpisy EU a je prováděcí vyhláškou zákona o ochraně veřejného zdraví. Pitná voda z vodovodu podléhá četnější a v některých parametrech přísnější kontrole kvality než balené vody. 
 

 

 

Odpadní voda

Odpadní vodou rozumíme vodu, která má po použití v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách změněnou jakost – složení nebo teplotu.

V případě jednotné kanalizační sítě se za odpadní vody považují také vody dešťové, které vtékají do kanalizace a jsou společně s odpadními vodami odváděny na ČOV, kde jsou před jejich vypuštěním zpět do vodních toků čištěny. Požadavky na kvalitu a rozsah sledování vypouštěné odpadní vody jsou dány rozhodnutím vodoprávních úřadů, které dle platné legislativy (nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) určí četnost ověřování kvality odpadní vody, maximální hodnoty znečištění ve vyčištěné odpadní vodě, případně minimální účinnost jejich čištění.

 

 

Užitečné odkazy

Pokud Vás zajímá problematika vodního hospodářství i vody jako takové, mohly by se Vám hodit následující odkazy:

 

 

Certifikáty:

Podporujeme: