Historie i současnost

Město Plzeň bylo založeno v roce 1295 králem Václavem II., aby nahradilo osadu pod hradem Plzní, dnešní Starý Plzenec. Rozložilo se mezi řekami Mží a Radbuzou, v blízkosti řek Úhlavy a Úslavy. Nové město leželo na křižovatce důležitých obchodních cest, které mu přinášely užitek, a tak Plzeň bohatla a vbrzku se stala druhým největším městem v Čechách. Rozvoj města byl trvale vzestupný s výjimkou období husitského, třicetileté války, doby pobělohorské a obou světových válek.

 

 

Úprava pitné vody Plzeň

Zásobování vodou nově vzniklého města bylo zpočátku individuální z místních zdrojů, jednak z tehdy ještě čistých řek a jednak pro pitné účely z domovních studní, vybudovaných ve sklepích měšťanských domů. Počátky hromadného zásobování vodou sahají do XVI. století.

Přečíst

 

  

 

Plzeňský vodovod

Historie vodovodní sítě v Plzni je úzce spjata s historií rozvoje města a s historií vodárny. Základem vodovodu se stal rozvod vody vybudovaný Škodovými závody v r. 1889. Rozvod vody byl tehdy pouze gravitační z vodojemu Homolka, který dodnes tvoří základní 1. tlakové pásmo vodovodu.

Přečíst

 

 

Plzeňská kanalizace

Město Plzeň se rozkládá v mírné pahorkatině na soutoku čtyř řek, Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy. Kromě těchto větších vodních toků protéká částmi území města řada menších potoků a vodotečí.

Přečíst

 

 

 

Čistírna odpadních vod v Plzni

Čištění odpadních vod je v Plzni datováno až od r. 1964. Do této doby byly veškeré odpadní vody vypouštěny do plzeňských řek bez jakéhokoli čištění. Snahy o vypracování návrhu čištění a vybudování čisticí stanice jsou evidovány už od r. 1922. První projekt byl vypracován firmou H. Sveden Düsseldorf v r. 1924, ale šlo o pouhé mechanické čištění a projekt velmi brzy zastaral a nebyl realizován.

Přečíst

 

 

Mimoplzeňské aktivity

VODÁRNA PLZEŇ a.s. provozuje kromě města Plzně vodohospodářskou infrastrukturu v řadě měst a obcí v okolí, především na území okresu Plzeň – sever a dále ve městech Stod a Starý Plzenec na území okresu Plzeň – jih a obec Břasy v okrese Rokycany.

Přečíst

 

 

 

Certifikáty:

Podporujeme: