Mimoplzeňská aktivita

Zásobování vodou a odkanalizování oblasti okolí Plzně

VODÁRNA PLZEŇ a.s. provozuje kromě města Plzně vodohospodářskou infrastrukturu v řadě měst a obcí v okolí, především na území okresu Plzeň – sever a dále ve městech Stod a Starý Plzenec na území okresu Plzeň – jih a obec Břasy v okrese Rokycany. Nejstarším vodovodem v této oblasti je patrně vodovod v obcí Úterý, jehož výstavba proběhla na počátku 20. století. Další vodovody byly postupně stavěny v dalších sídlech a významnější rozvoj nastal ve 30 letech 20. století, kdy se v této oblasti významně angažovala projekční a stavební firma Dvořák – Tomeš.

Tehdy obecní vodovody byly obvykle vodovody gravitační, zdrojem byly jímací zářezy a řada těchto zařízení přes své stáří dosud plně vyhovuje a slouží účelům pro která byla vybudována. Voda dodávaná těmito vodovody byla obvykle upravována pouze odkyselením pomocí mramorové drtě v odkyselovacích jímkách. Soustavné kanalizační sítě ukončené čistírnami odpadních vod v této době v oblasti nebyly vybudovány. Majitelem a současně provozovatelem těchto místních vodovodních systémů byly jednotlivé obce, které nebyly zastřešeny žádnou specielně zaměřenou firmou.

Ke změně došlo po II. světové válce byla založena organizace ZVAK – zásobování vodou a kanalizace. Tato organizace v té době spravovala též drobné vodní toky. Toto uspořádání se časem ukázalo jako nevyhovující a byly založeny dle územního členění Okresní vodohospodářské správy. V roce 1978 byla opět struktura vodárenství změněna, rovněž na základě územního členění a vznikl podnik Západočeské vodovody a kanalizace, do kterého byly bývalé OVHS včleněny jako jednotlivé okresní odštěpné závody a z bývalého Krajského vodohospodářského rozvojového a investičního střediska – KVRIS, bylo vybudováno podnikové ředitelství ZVAK.

Další změny byly vyvolány až změnou společenských poměrů v roce 1989. Nejprve přišel rozpad státního podniku ZVAK zpět na jednotlivé okresní státní podniky a na území okresu Plzeň – sever byl založen podnik Vodovody a kanalizace Plzeň – sever s.p. V roce 1993 proběhla privatizace převážné části vodohospodářských organizací a vznikla smíšená akciová společnost Vodárenská a kanalizační a.s., která vlastnila infrastrukturní i provozní majetek vodovodů a kanalizací. Majoritním akcionářem této společnosti jsou jednotlivé obce na jejichž území je vodohospodářský majetek umístěn.

V roce 1998 došlo k další významné změně a VODÁRNA PLZEŇ a.s. koupila na základě rozhodnutí valné hromady akcionářů Vodárenské a kanalizační a.s. provozní majetek této společnosti.

V poválečném období došlo i k rozvoji kanalizačních systémů a v roce 1958 byly vystavěny první čistírny odpadních vod se štěrbinovou nádrží a biologickým rychlofiltrem. Převážně byly budovány pro čištění odpadních vod z nově vznikajících sídlišť pro horníky v oblasti těžby černého uhlí – Zbůch, Líně, Tlučná, Nýřany. Žádná z těchto čistíren již není v provozu a byly nahrazeny jinými moderními technologiemi.

 

Výroba a dodávka pitné vody v okolí Plzně

VODÁRNA PLZEŇ a.s. provozuje kromě vodovodu města Plzně i vodovody v převážné části okresu Plzeň – sever a dále ve městech Starý Plzenec a Stod a obci Štěnovice okresu Plzeň - jih a v obcích Břasy a Ejpovice okresu Rokycany.

Odvádění a čištění odpadních vod v okolí Plzně

VODÁRNA PLZEŇ a.s. provozuje k 1. 1. 2014 kanalizace a ČOV v Plzni a v následujích obcích a městech - Bdeněves, Ejpovice, Heřmanova Huť, ...

 

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda