Vodoměry

Měření dle vodoměru

Spotřeba vody daného objektu je účtována podle fakturačního vodoměru, který tvoří součást tzv. vodoměrné sestavy (tj. uzávěr před a za vodoměrem a zpětná klapka). Fakturační vodoměr je stanovené měřidlo podléhající úřednímu ověření ve smyslu zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění. Vlastníkem vodoměrů je ten, kdo je na své náklady pořídil, tj. zpravidla VODÁRNA PLZEŇ a.s. Od 1. 1. 2002 je vlastníkem nově pořizovaných vodoměrů vlastník vodovodu (město, obec, sdružení obcí, vlastnická společnost). VODÁRNA PLZEŇ a.s. provádí jejich osazení, údržbu, opravy a výměnu. Má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci.

Odběratel je povinen dodržet podmínky umístění vodoměru, které stanoví Vodárna, umožnit Vodárně přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit Vodárně závady v měření. Jakýkoliv zásah odběratele do vodoměru je nepřípustný. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen, na písemné vyzvání Vodárny provést potřebné úpravy na připojované stavbě. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru.

 

Přezkoušení vodoměru

Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit kdykoliv, nejpozději při pravidelné výměně vodoměru po 6 letech. Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli
k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně odběrateli.

Na vaše dotazy rádi odpoví naši zaměstnanci Zákaznického centra.

Neměřená spotřeba - směrná čísla

Způsob určení množství odebírané vody, není-li na odběrném místě osazen vodoměr, je stanoveno prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., k zákonu č. 274/2001 Sb., a to zejména v příloze č. 12 prováděcí vyhlášky – Směrná čísla roční spotřeby vody.

Péče o vodoměr

Dle podmínek zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb., v platném znění, je odběratel povinen chránit vodoměr proti poškození.

Nejčastější příčinou poškození vodoměru bývá jeho zamrznutí, kdy vlivem působení mrazu dochází k jeho mechanickému poškození. Doporučeným postupem ochrany v zimním období je vodoměr a prostor kolem něj izolovat vhodným materiálem nepodléhajícím hnilobě (např. polystyrenem).

K poškození vodoměrů mrazem dochází nejčastěji na chalupách, chatách a ve venkovských staveních, kde jsou měřiče umístěny např. ve venkovních šachtách. V tom případě doporučujeme uzavřít přívod vody před vodoměrem a potrubí za ním vypustit. Pokud je rozvod opatřen uzávěrem před i za vodoměrem, je vhodné uzávěr za měřidlem ponechat otevřený a celou sestavu obalit izolační vrstvou. Rovněž je potřeba zabezpečit vodoměr proti vnějšímu zaplavení.

Nicméně mráz ohrožuje také vodoměry umístěné uvnitř budov, a to zejména tam, kde nemovitost není v zimním období obývána nebo vytápěna. V případě delší nepřítomnosti je vhodné uzavřít přívod vody před vodoměrem a potrubí za ním vypustit.  

 

Prodej vodoměru

V případě zájmu nabízíme k prodeji vodoměry předních světových dodavatelů měřící techniky působících v České republice. Dostupné přístroje jsou technicky srovnatelné s fakturačními vodoměry instalovanými na odběrných místech na síti provozované VODÁRNOU PLZEŇ.

Poruchy vodoměru (kapání,...)

Relativně častým jevem je tzv. „rosící efekt“, kdy vlivem rozdílu teplot vody v potrubí a teplotě okolního prostředí, kde je vodoměr umístěn, dochází ke kondenzaci vody na kovových prvcích vodoměrné sestavy.

Částečně lze toto eliminovat izolováním potrubí vhodným materiálem, např. mirelonem.

 

Opravy vodoměrů

VODÁRNA PLZEŇ provádí opravy a ověřování všech typů vodoměrů v opravně a zkušebně na úrovni státního metrologického střediska dle zákona o metrologii č.505/1991 Sb. v platném znění. 

Kontakt:
Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
tel.: 377 413 190

Certifikáty:

Podporujeme: