Vodohospodářská legislativa

Přehled vybraných zákonů s vodohospodářskou tématikou a vybraných prováděcích předpisů:

 • Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb. , kterou se provádí zákon č. 274/2001
 • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách
 • Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí a náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávních úřadů
 • Vyhláška MZe č. 20/2002 Sb. o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
 • Vyhláška MŽP č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů
 • Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
 • Nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu
 • Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 • Vyhláška MŽP č. 123/2012 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Vyhláška MZdr č. 252/2004 Sb. o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu a četnost s rozsah kontroly pitné vody
 • Vyhláška MZdr č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 • Vyhláška MZdr č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
 • Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších novel
 • Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel
 • Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb.,kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
 • Zákon č. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška MMR č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • Zákon č. 179/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

Certifikáty:

Podporujeme: