Kvalita odpadní vody

Odpadní voda (OV) je ta, jejíž kvalita byla změněna vlivem činnosti člověka.

OV z domácností, úřadů, škol, průmyslu apod. jsou kanalizačními přípojkami vypouštěny do kanalizační sítě (KS) a tou následně odváděny do čistírny odpadních vod (ČOV). Pokud je KS navržena jako tzv. KS jednotná, jsou touto sítí odváděny také vody srážkové, jinou variantou je vybudování KS splaškové, která k odvádění srážkových vod neslouží. Srážkové vody jsou pak likvidovány odváděním v samostatné tzv. děšťové KS nebo jsou likvidovány jiným způsobem – zasakováním případně využitím v místě jejich vzniku. OV, přivedené na ČOV jsou v tomto zařízení vyčištěny tak, aby mohly být vypuštěny zpět do řeky.

Zajímá vás odvádění srážkových vod? 
 

 

 

Kanalizační řád

Kanalizační řád je dokument, kterým se ve smyslu § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. řídí provoz kanalizace pro veřejnou potřebu v obci. Spolu se smlouvami o odvádění odpadních vod vytváří právní podstatu pro vypouštění odpadních vod do kanalizace. Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění OV vypouštěných do kanalizace, popř. nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky pro provoz a užívání kanalizace. Cílem Kanalizačního řádu je vytvořit podmínky pro plynulé a bezpečné odvádění odpadních vod a jejich čištění a dodržení povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Kanalizační řády pro jednotlivé obce najdete v sekci Ke stažení.

Co do kanalizace nepatří

 • Biologický odpad jako zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
 • Odpady z kuchyňských drtičů (jejich instalace s odpadem rozdrceného materiálu do kanalizační sítě je nepřípustná)
 • Tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností)
 • Chemikálie a další nebezpečné látky
 • Staré barvy, ředidla, lepidla
 • Kyseliny, hydroxidy, detergenty
 • Mazadla, oleje a další ropné látky
 • Zbytky čistících prostředků
 • Domácí a zahradní chemie
 • Radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
 • Stavební hmoty
 • Léky

Kanalizační síť pro veřejnou potřebu je určena k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadů – a to ani pevných ani tekutých. Jaké odpadní vody je možné vypouštět do kanalizace, určuje kanalizační řád příslušný konkrétní lokalitě. Kanalizační řád současně specifikuje látky, které do kanalizace nepatří.

Jako příklad praktického dopadu pak může sloužit mytí vozidel, kdy odtok odpadu do veřejné kanalizace není povolen.

Kvalita vyčištěné odpadní vody z ČOV Plzeň

parametr jednotka  průměrné hodnoty (2023) limity vypouštění
duben leden - duben
průtok Q l.s-1 640,1 520,8 824
BSK5 mg.l-1 2,90 3,50 10
CHSKCr mg.l-1 33,0 38,7 55
NL mg.l-1 4,35 5,22 14
Nanorg mg.l-1 6,48 8,70 -
Ncelk mg.l-1 7,50 9,9 10*
Pcelk mg.l-1 0,20 0,35 0,7*

BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech
CHSKCr -chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou
NL – nerozpuštěné látky
Nanorg-dusík anorganický

Ncelk -dusík celkový
Pcelk - fosfor celkový
* stanovené limity jsou platné pro celoroční průměr hodnot

Certifikáty:

Podporujeme: