Odvádění srážkových vod kanalizací

V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. zajišťuje VODÁRNA PLZEŇ a.s., spolu s odváděním odpadních vod splaškových i odvádění srážkových vod.

Způsob výpočtu množství srážkových vod odvedených do kanalizace bez měření upravuje § 31 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

Novela prováděcí vyhlášky vyšla ve sbírce zákonů 28.3.2014. Mění způsob výpočtu srážkových vod tak, že na smlouvách od 1.4.2014 musí být množství srážkových vod odváděných do kanalizace vypočteno podle 30-ti letého srážkového normálu (viz. tabulka níže).

V lokalitách spravovaných společností VODÁRNA PLZEŇ a.s., které jsou uvedeny v tabulce s vyčíslením srážkového normálu, dochází převážně k poklesu částek hrazených za odvedené m3 srážkových vod. Výklad Ministerstva zemědělství k tomuto ustanovení je k dispozici, spolu s ostatními výklady zde

Odtokové součinitele podle druhu plochy
Druh plochy Odtokový součinitel
A - zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy: rozumí se stavby, asfaltové nebo betonové povrchy, spárovaná dlažba apod. 0,9
B - lehce propustné zpevněné plochy: rozumí se dlažba nespárovaná nebo z lomového kamene, štěrkové povrchy, původně nezpevněné plochy trvale využívané k chůzi nebo pohybu vozidel apod. 0,4
C - plochy kryté vegetací 0,05

Hodnoty srážkového normálu
Lokalita 2008 2014
Plzeň 544 533
Břasy 533 520
Štěnovice 537 628
Kaznějov  538 475
Plasy 496 475
Nýřany 536 522
Stod 543 532
Kralovice 487 492
Žihle 519 517
Manětín 506 486
Starý Plzenec 592 589

Způsob zpoplatnění za odvádění srážkových vod

U nemovitosti bude vypočteno množství srážkových vod odváděných do kanalizace a toto množství se rozdělí podle podílu ploch určených v nemovitosti pro trvalé bydlení a pro činnosti neosvobozené od zpoplatnění odvádění srážkových vod.

Úhrada stočného za odvádění srážkových vod

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda