Čistírna odpadních vod

Čištění odpadních vod je v Plzni datováno až od r. 1964. Do této doby byly veškeré odpadní vody vypouštěny do plzeňských řek bez jakéhokoli čištění. Snahy o vypracování návrhu čištění a vybudování čisticí stanice jsou evidovány už od r. 1922. První projekt byl vypracován firmou H. Sveden Düsseldorf v r. 1924, ale šlo o pouhé mechanické čištění a projekt velmi brzy zastaral a nebyl realizován.

V roce 1937 byl vypracován projekt nový, který uvažoval opět jen s mechanickým čištěním, válka však další práce na projektu i realizaci přerušila.

Rychlý poválečný rozvoj průmyslu i rozšiřování města přineslo rostoucí množství odpadních vod i jejich značné znečištění. Čistota vody v Berounce se postupně zhoršovala, až dosáhla téměř katastrofálního stavu v šedesátých letech. Přispíval k tomu velký rozvoj průmyslu v té době včetně výroby celulózy. V poválečné době byly zpracovány další dva projekty čistírny, ale ani tyto nebyly realizovány. V roce 1954 byl proveden podrobný průzkum všech odpadních vod z města a veškerého průmyslu s cílem získat podrobné a věrohodné podklady pro návrh čistírny s mechanicko-biologickým čištěním. Projekty vypracoval tehdejší Hydroprojekt Trutnov a výstavba čistírny byla zahájena v r. 1955. Dokončena byla s četnými problémy v r. 1964 po deseti letech výstavby. Na svou dobu se jednalo o moderní mechanicko-biologickou ČOV s dvoustupňovým biologickým stupněm (biofiltry + aktivační nádrže) a anaerobní stabilizací kalu. Již od zahájení zkušebního provozu byla ale čistírna hydraulicky i látkově přetížena, takže se její čisticí efekt postupně snižoval. Původně plánované navazující rozšíření nebylo zrealizováno. Provoz této ČOV byl utlumen po výstavbě nové ČOV na levém břehu Mže a nakonec byl ukončen v důsledku katastrofálních škod, které postihly zařízení v důsledku povodní v srpnu roku 2002.

V 80. letech byly zahájeny přípravné práce pro stanovení koncepce nové čistírenské kapacity - ČOV II Plzeň. Dlouhodobé modelové zkoušky, prováděné přímo na ČOV I Plzeň, byly podkladem pro návrh složení technologické linky. Situování nového provozu zůstalo v podstatě uvnitř města. Úvahy o umístění provozu níže po toku Berounky byly nakonec z ekonomických důvodů zamítnuty.

Výstavba ČOV II byla zahájena v roce 1989, ČOV byla postupně uváděna do provozu v období 11/96 až 06/97 s následným dvouletým zkušebním provozem.

ČOV II Plzeň je mechanicko-biologická ČOV s anaerobní stabilizací kalu. Biologický proces zahrnuje nitrifikaci a denitrifikaci a zvýšené biologické odstraňování fosforu - systém R-AN-D-N. Skladba technologické linky (využívající poznatků „české školy“ o aktivačním procesu), použitá moderní technologická zařízení a systém monitorování a řízení technologického procesu jsou dobrými předpoklady pro vysoké účinnosti čištění při dobré ekonomii provozu.

V období 10/2010 až 02/2012 byla provedena intenzifikace ČOV, jejímž hlavním cílem bylo zvýšení účinnosti při odstraňování nutrietů, zejména dusíku. Základním požadavkem bylo spolehlivě plnit  emisní standardy a limity, uvedené  ve Směrnici Rady 91/274/EEC v kategorii nad 100 000 EO, promítnuté do příslušné národní legislativy. Technologická linka čistírny byla mimo jiné doplněna o společnou regenerační nádrž, ve stávajících aktivačních nádržích byla kompletně obměněna technologická výstroj a optimalizována funkce jednotlivých jejich zón. Od 03/2012 do 04/2013 proběhl zkušební provoz ČOV. Informace o plzeňské čistírně, stejně jako technologické schéma i podélný profil si můžete prohlédnout v aktuálním katalogovém listu (pdf, 0,19 MB). Pro snazší orientaci v jednotlivých částech areálu můžete nahlédnout do orientačního plánu (pdf, 14,5 MB) provozu, kde najdete vyznačeno i výchozí místo pro pořádané exkurze.

Prohlédněte si video o Čistírně odpadních vod

Základní projektové zatěžovací parametry ČOV II  
Jednotka Hodnota
Q24 65 000 m3. d-1
BSK5 25 675 kg . d-1
NL 24 670 kg . d-1
Kapacita 427 917 EO
Ncelk. 3 250 kg . d-1
N-NH4+ 1 625 kg . d-1
PCelk. 650 kg . d-1

 

 

Limity kvality vyčištěné vody
Jednotka Hodnoty
„p“ (mg/l)  
Hodnoty
„m“ (mg/l)
BSK5 10 15
Ncelk.  10* 16
Pcelk. 0,7* 2
NL 14 20
CHSKCr 55 90

   * aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok                                    

Certifikáty:

Podporujeme: