Jakým způsobem se účtuje odvádění srážkových vod?
Kdo je povinen za odvádění srážkových vod platit?

Pokud je srážková voda odváděna do veřejné kanalizace, považuje se za vodu odpadní a musí být ve smlouvě na odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací uveden výpočet množství srážkových vod. Od placení jsou v současné době dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění (§20, odst.6) osvobozeni:

  • vlastníci dálnic, silnic a komunikací veřejně přístupných
  • zoologické zahrady
  • nemovitosti určené k trvalému bydlení a domácnosti
  • vlastníci drah (na základě novely zákona o vodách č. 20/2004 Sb. část III, článek IV)

Dešťová voda se odvádí veřejnou kanalizací do čistírny odpadních vod, kde prochází procesem čištění, aby mohla být následně znovu vypuštěna do povodí.

Množství srážkových vod se stanoví podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb. na základě velikosti plochy, ze které dešťová voda odtéká (střechy, zpevněné plochy, plochy s vegetací) a dlouhodobého průměrného ročního srážkového normálu. Dále lze množství srážkových vod stanovit měřením.

Průměrný roční srážkový úhrn je stanoven od Českého hydrometeorologického ústavu na základě jejich dlouhodobého sledování srážek v jednotlivých lokalitách (zpravidla průměr za 30 let).

A na základě dodaných údajů je vypočteno množství srážkové vody za rok, cena za 1 m3 je stejná jako stočné.

Přiznané plochy, odkud je srážková voda odváděna, kontrolují naši technici!

 

Certifikáty:

Podporujeme:

Aktuální opatření s ohledem na COVID-19

Zjistit