Přišla Vám poštou od VODÁRNY PLZEŇ a.s. smlouva k podpisu, přestože jste o ni nežádali?

Přišla Vám poštou od VODÁRNY PLZEŇ a.s. smlouva k podpisu, přestože jste o ni nežádali?

Novela zákona ukládá povinnost aktualizovat či uzavřít nové smlouvy. Máte smlouvu na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod z roku 2016 nebo starší? Pak budete muset výhledově aktualizovat či uzavřít novou smlouvu, která bude splňovat nároky aktuálně platné legislativy.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. reaguje s dostatečným předstihem své odběratele na změny týkající se písemně uzavřených smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod. V souvislosti s novelou Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, která vstoupila v platnost 1. 1. 2014, bude potřeba veškeré starší smlouvy aktualizovat.

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod uzavřená s odběrateli musí v souladu s výše zmíněnou novelou obsahovat náležitosti citované ve zmíněné novele, mezi něž patří předmět smlouvy, smluvní strany, vlastníka a provozovatele vodovodu, vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa, počet trvale připojených osob, stanovení podmínek dodávky, limity množství dodávaného a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky, tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální), ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů) a další.

Od roku 2018 probíhá průběžně kampaň Výměny či aktualizace smluv. Pracovníci Zákaznického odboru kontrolují smluvně vázaná odběrná místa provozovaná společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. Po kontrole dochází k aktualizaci smluvního vztahu a nová verze smlouvy je s průvodním dopisem odeslána na kontaktní adresu odběratele. Pokud jsou zjištěny nesrovnalosti ve smluvním vztahu, je písemně vyzván aktuální majitel připojené nemovitosti k uzavření nové smlouvy.
Proto jste obdrželi novou verzi smlouvy, máte-li nějaké dotazy, neváhejte kontaktovat naše Zákaznické centrum (link na kontakty). Zákon ukládá povinnost mít písemně uzavřenou novou smlouvu s odběratelem nejpozději do 1.ledna 2024.

 

Certifikáty:

Podporujeme:

Aktuální opatření s ohledem na COVID-19

Zjistit