Reakce na nepravdivé údaje

VODÁRNA PLZEŇ a.s. reaguje na nepravdivé údaje

 

Dne 8. 8. 2019 obdrželi obyvatelé Červeného Hrádku anonymní sdělení týkající se podpisu nově zasílaných smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod odběratelům společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. Společnost se proti těmto informacím důrazně ohrazuje a prostřednictvím generálního ředitele Ludvíka Nesnídala je uvádí na pravou míru.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. v současné době eviduje 43 970 aktivních smluv s odběrateli na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod.

  „Postupně, podle kapacitních možností zákaznického odboru, provádíme výměnu odběratelských smluv tak, aby do roku 2024 byl splněn legislativní požadavek na aktualizaci všech smluv podle novely zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů,“ uvádí Ludvík Nesnídal. Harmonogram výměny odběratelských smluv je vypracován do roku 2023 a postupně probíhá výměna odběratelských smluv, které nesplňují podmínky novely zákona 275/2013 Sb. (účinnost od 1. 1. 2014).

Aktuálně provedla společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. výměnu 11 431 smluv, což je 26 % všech aktivních smluv. Současně s výměnou odběratelské smlouvy je prováděna také kontrola vlastníka připojené nemovitosti nebo pozemku, aby byla splněna i podmínka zákona 275/2013 Sb., §8 odstavec 6.  Z ní je patrné, že: „Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu zmocněn, je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem“.

Výběr lokality, kterou bude společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. kontrolovat a následně rozesílat nové smlouvy, probíhá systematicky podle technické evidence odběrných míst (odečtové trasy). Aktuálně probíhá výměna smluv v celé lokalitě Plzeň-Doubravka a přilehlých obcích, kam spadá i Červený Hrádek a Újezd a v žádném případě nesouvisí s developerskou výstavbou v Plzni Újezdě. V průvodním dopise, který je přílohou každé odeslané nové smlouvy je dále zdůrazněno, že: „Podpisem výše uvedené smlouvy, kterou zasíláme přílohou, se nemění žádné z dosud uzavřených smluvních podmínek stávající smlouvy, která je nahrazena dnem podpisu námi zaslané aktualizované verze v souladu s novelou citovaného zákona.“

Co se týká developerského projektu společnosti IKO Plzeň - Újezd – jih, VODÁRNA PLZEŇ a.s. se kladně vyjádřila k projektové dokumentaci a umožnila napojení na vodovod ze zásobního pásma 231 (Doubravka – Lobzy) a pouze 1. etapy, která dle projektové dokumentace uvažuje s 530 obyvateli. Napojení II. etapy na vodovod bude možné až po vybudování vodárenského souboru Švabiny.

 

Co se týče lokality Plzeň - Červený Hrádek, je tato lokalita zásobena z jiného tlakového pásma (zásobní pásmo 331), než Plzeň – Újezd (231) a tudíž developerská výstavba v Plzni Újezdě nemá žádný dopad na podmínky zásobování pitnou vodou pro lokalitu Plzeň – Červený Hrádek.

V této lokalitě platí navíc od konce roku 2015 stop stav v napojování nových odběrných míst na vodovod, který souvisí s již nedostatečnou kapacitou a tlakovými poměry vodovodu dle závěrů aktualizace Generelu zásobování města Plzně pitnou vodou včetně aktualizace modelu vodovodní sítě. Nové napojování odběratelů na vodovod v této lokalitě je podmíněno výstavbou a uvedením do provozu vodárenského souboru Švabiny.

V roce 2017 proběhla podrobná měrná kampaň vodovodní sítě ve východní části Plzně (oblast Červeného Hrádku, Újezdu, Bukovce, Doubravky a Švabin) a na základě následné analýzy naměřených hodnot na modelu vodovodní sítě byla rozšířena oblast se stop stavem v napojování na vodovod i na oblast Bukovce, Újezdu, Švabin a nejvyšší části Doubravky. Žádost naší společnosti o zveřejnění této informace na úřední desce MO Plzeň 4 byla odeslána dopisem ze dne 9. 5. 2018.

Závěrem lze konstatovat, že vzhledem k výše uvedenému v žádném případě nesouvisí legislativní požadavek na aktualizaci smluv s odběrateli s developerskou výstavbou „Plzeň – Újezd – jih“ a naopak již zrealizované vyhlášení stop stavu v dotčených oblastech má za cíl zajistit stávajícím odběratelům garantované dodávky pitné vody. Co se týče množství pitné vody, tak v současné době je výkon úpravny vody v Plzni na Homolce, která dodává pitnou vodu pro celý skupinový vodovod Plzeň (Plzeň město a přilehlá města a obce v Plzni okolí) na 50% její projektované kapacity.

V případě doplňujících dotazů je možno se kdykoliv obrátit prostřednictvím zákaznického odboru na naši společnost (zc@vodarna.cz, tel.: 377 413 222).

 

 

Certifikáty:

Podporujeme:

Po dobu nouzového stavu máme omezený provoz zákaznického centra