Mírnější hygienická limit pro vodovod pro veřejnou potřebu Pňovany-Radost do roku 2022

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni určila společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.mírnější hygienický limit, než stanoví příloha č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, a sice pro ukazatele pesticidních látek alachlor ESA, dimethachlor ESA a dusičnany veřejného vodovodu Pňovany - Radost .

V souladu s §99 zákona se rozhodnutí dle §3a odst. 1 zákona o určení mírnějšího hygienického limitu váže na splnění následující podmínky: Vodu s mírnějším limitem do maximální koncentrace dusičnanů 68,5 mg/l nelze používat k přípravě kojenecké stravy a nápojů pro kojence. Pro děti do dovršení 2 let věku omezit přímou spotřebu vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, pro přímou potřebu používat přednostně vodu balenou.

Soudní znalec posoudil rizika pro hodnoty převyšující doposud zjištěné hodnoty, zároveň použil při hodnocení zdravotních rizik a formulaci závěrů konzervativní přístup s principem předběžné opatrnosti.  Mírnější limit byl povolen do 1. 4. 2022. 

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda