Mírnější hygienická limit pro vodovod pro veřejnou potřebu Černíkovice do roku 2021

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni určila společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.mírnější hygienický limit, než stanoví příloha č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, a sice pro ukazatel pesticidní látky Alachlor ESA veřejného vodovodu Černíkovice.

V návaznosti na posouzení znalce, který dospěl k závěru, že dočasně se vyskytující koncentrace vyšší hodnoty než doposud prokázané nepřestavují riziko známých nepříznivých zdravotních účinků pro zásobované obyvatele včetně citlivých skupin, byl tento mírnější limit povolen do 4. 12. 2021. 

Certifikáty:

Podporujeme: