Informace o zpracování osobních údajů získaných od našich zákazníků

Účel této informace

Poskytnout zákazníkovi informace o podmínkách, za nichž je prováděno zpracování jeho osobních údajů. 

Proč jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Uzavřením smlouvy, objednáním služby, vznesením dotazu, uplatněním požadavku vůči naší společnosti se stáváte naším smluvním partnerem (zákazníkem). Získání a následné zpracování vašich osobních údajů je nezbytným předpokladem pro uzavření smluvního vztahu, případně vyřízení požadavku. 

Kdo bude mé osobní údaje zpracovávat?

Správcem, případně zpracovatelem osobních údajů, odpovědným za bezpečné a transparentní zpracování osobních údajů, je společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň, IČ:25205625, DIČ: CZ25205625, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574. Společnost je zastoupená  generálním ředitelem, tel: 377 413 222, e-mail: zc@vodarna.cz, www.vodarna.cz.

V záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů je možné kontaktovat přímo naši společnost v zákaznickém centru, případně na telefonu 377413222, e-mail: zc@vodarna.cz.  

Zpracovávané osobní údaje, účel a právní základ 

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména z právního titulu plnění smluvního vztahu, poskytnutí služby nebo z oprávněného zájmu společnosti z důvodu zkvalitňování služeb.

Pro naplnění účelu zpracování osobních údajů, kterým je zejména poskytování služeb souvisejících s dodávkou pitné vody nebo odváděním odpadních vod, jsou shromažďovány a zpracovávány identifikační, adresní, kontaktní a další údaje (např. bankovní spojení nebo datum narození) nezbytné pro identifikaci zákazníka a efektivní poskytování služby.  

S ohledem na shora uvedené není zpracování osobních údajů podmíněno souhlasem zákazníka. Společnost VODÁRNA  PLZEŇ a.s. nezpracovává osobní údaje zákazníků k jiným účelům, než je výše uvedeno.

Přístup k osobním údajům  

Přístup k poskytnutým osobním údajům zákazníka mají pouze zaměstnanci společnosti pověření vykonávat úkoly vážící se k účelu zpracování osobních údajů.

Osobní údaje zákazníků mohou být zpřístupněny třetím stranám za účelem zajištění technické a administrativní podpory činností související s účelem zpracování; dále subjektům ve smluvním vztahu s VODÁRNOU PLZEŇ a.s. pro zajištění práv a povinností vyplývající ze smlouvy a dále „Zpracovatelům osobních údajů“ se kterými společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů.

Předávání osobních údajů mimo území České republiky

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovány výhradně na území České republiky.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány nejen po dobu trvání smluvních vztahů nebo poskytování služby, ale následně i po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků z obchodního vztahu (tj. po dobu, kdy vzájemná práva a povinnosti se mohou stát předmětem soudního sporu, po dobu potřebnou). Dále též po dobu skartačních lhůt vyplývající z příslušných právních předpisů ČR.  Hlasové záznamy telefonátů našich zákazníků uchováváme po dobu 1 měsíce, kamerové záznamy po dobu 6 týdnů.

Práva zákazníka při zpracování jeho osobních údajů

Zákazník může uplatňovat všechna svá práva v oblasti zpracování jeho osobních údajů. Má právo požadovat přístup ke svým údajům – na základě této žádosti zákazníka společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. poskytne informaci o tom, jaké osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, případně komu byly údaje poskytnuty. Zákazník má právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, domnívá-li se, že jsou tyto neúplné. Zákazník má právo požadovat vymazání osobních údajů – společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s.  provede jejich výmaz, pokud jsou naplněny podmínky stanovené GDPR, čl. 17.; například osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly shromážděny. Zákazník může uplatňovat i další svá práva – právo omezení zpracování svých osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů anebo právo na vznesení námitky proti zpracování svých osobních údajů – naplnění těchto práv ze strany VODÁRNY je vždy realizováno dle podmínek stanovených Obecným nařízením (EU) - GDPR.

Způsob uplatnění práv zákazníka

Zákazník svá práva vždy uplatňuje u správce osobních údajů, tj. u společnosti VODARNA PLZEŇ a.s. K uplatnění svých práv může zákazník použít jak osobní, písemnou nebo telefonickou formu komunikace případně využít e-mail (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). Dalším způsobem umožňujícím  podání  podnětu nebo stížnosti je využití komunikačního formuláře „Napište nám“ na internetových stránkách https//www.vodarna.cz.

Stížnost na zpracování osobních údajů

Zákazník má právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, pokud se domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení GDPR.

V takovém případě lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, 170 00 Praha 7,
tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

Automatizované rozhodování nebo profilování

Při zpracování osobních údajů zákazníka ve společnosti VODÁRNA nedochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování zákazníků.

Certifikáty:

Podporujeme: