Informace o zpracování osobních údajů osob vstupujících do prostor společnosti

Účel této informace

Poskytnutí informace o podmínkách, za nichž je prováděno zpracování osobních údajů. 

Proč jsou mé osobní údaje zpracovávány?

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. má zájem nejen na ochraně života a zdraví osob, které se nacházejí v objektech a v prostorách společnosti, ale i svého majetku. Aby mohly být tyto hodnoty chráněny, je potřebné identifikovat osoby, které se v daných prostorách nacházejí, případně jejich pohyb v prostorách společnosti monitorovat pomocí kamerových systémů.  

Kdo mé osobní údaje zpracovává?

Správcem osobních údajů, odpovědným za zpracování osobních údajů, je společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň, IČ:25205625, DIČ: CZ25205625, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574. Společnost je zastoupená generálním ředitelem, tel: 377 413 222, e-mail: zc@vodarna.cz, www.vodarna.cz.

V záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů je možné kontaktovat přímo naši společnost v zákaznickém centru, případně na telefonu 377413222, e-mail: zc@vodarna.cz.  

Zpracovávané osobní údaje, účel a právní základ 

Právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., kterým je zajištění bezpečnosti a ochrany osob a majetku, nacházejících se v prostorách společnosti.

Pro naplnění účelu zpracování osobních údajů jsou shromažďovány identifikační a kontaktní údaje návštěvníků vstupujících do prostor společnosti.

Společnost vybrané prostory monitoruje kamerovým systémem jednak za již citovaným účelem, ale dále pak za účelem zajištění ochrany technologických provozů společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. Monitoring prostorů je prováděn s maximálním ohledem na právo soukromí osob.

VODÁRNA nezpracovává osobní údaje návštěvníků k jiným účelům, než je výše uvedeno.

Přístup k osobním údajům 

Přístup k poskytnutým osobním údajům návštěvníka mají pouze zaměstnanci společnosti pověření vykonávat činnosti související s účelem zpracování osobních údajů. Osobní údaje nejsou poskytovány žádným jiným subjektům. Výjimkou mohou být případy požadavků orgánů působících v trestním řízení.  

Předávání osobních údajů mimo území České republiky

Osobní údaje návštěvníků jsou zpracovány výhradně na území České republiky.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje návštěvníka jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu. V případě evidence návštěv společnosti jsou údaje uchovávány po dobu 1 roku od poslední návštěvy. V kamerových systémech jsou uchovávány aktuální záznamy po dobu maximálně 6 týdnů.

Práva návštěvníka při zpracování osobních údajů

Návštěvník může uplatňovat všechna svoje práva v oblasti zpracování jeho osobních údajů.

Návštěvník má právo požadovat přístup ke svým údajům – na základě žádosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. poskytne informaci o tom, jaké osobní údaje návštěvníka jsou zpracovávány, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, případně komu byly údaje poskytnuty.

Návštěvník má právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, domnívá-li se, že jsou tyto neúplné.

Návštěvník má právo požadovat vymazání osobních údajů – společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. provede jejich vymazání, pokud jsou naplněny podmínky stanovené GDPR, čl. 17.; například osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly shromážděny.

Návštěvník může uplatňovat i další svá práva – právo omezení zpracování svých osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů anebo právo na vznesení námitky proti zpracování svých osobních údajů – naplnění těchto práv ze strany VODÁRNY PLZEŇ a.s. je vždy realizováno dle podmínek stanovených Obecným nařízením (EU) - GDPR.

Způsob uplatnění práv

Návštěvník svá práva vždy uplatňuje u správce osobních údajů, tj. u společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. 

K uplatnění svých práv se může návštěvník použít jak písemnou formu, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). Případně k podání svého podnětu nebo stížnosti využít komunikačního formuláře „Napište nám“ na internetových stránkách https://www.vodarna.cz.

Stížnost na zpracování osobních údajů

Návštěvník má právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, pokud se domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení GDPR.

V takovém případě lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, webové stránky: https://www.uoou.cz.

Automatizované rozhodování nebo profilování

Při zpracování osobních údajů návštěvníků ve společnosti VODÁRNA nedochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

  

Certifikáty:

Podporujeme: