Po 1. 1. 2008

Podle zákona o vodách č. 254/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, zaniká dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší.

Nevztahuje se na povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, kterými rozumíme ty se spotřebou do 500 m3 za měsíc, resp. 6000 m3 za rok.

Jaké povolení je potřeba podle současné legislativy mít pro čerpání podzemní vody z vlastní studny?

Studny vybudované před datem 1. 1. 1955

Na tyto studny se hledí jako na stavby povolené. Pokud odběr podzemní vody slouží k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (např. k vaření, k osobní hygieně, zalévání zahrady, mytí vozidla apod.), považuje se odběr za povolený i po 1.1. 2008 a o žádné nové povolení není třeba žádat. Nerozhoduje, zda se jedná o zdroj, který je využíván k zásobování domácnosti v místě trvalého pobytu nebo objektu určeného k rekreačním účelům (např. chata, chalupa).

Studny vybudované od 1. 1. 1955 do 31. 12. 2001

Pokud stavba i užívání studny byla na základě řádného stavebního povolení včetně povoleného odběru podzemních vod, který vydal příslušný správní orgán (dříve vodohospodářské orgány při ONV, nyní vodoprávní úřady při MěÚ), nemusí se žádat o povolení. Pokud se jedná o individuální zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost povolení i v těchto případech dnem 1.1. 2008 nezaniká.

Pokud studna nemá stavební povolení, je nutno vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby studny autorizovanou osobou a požádat o povolení stavby studny příslušný stavební úřad. Zároveň je třeba požádat o povolení odběru vody odbor Životního prostředí. Žádost se podává současně.


Platnost všech ostatních povolení nakládání s vodami (tj. pro fyzické podnikající osoby, právnické osoby, zařízení občanské vybavenosti - školy, nemocnice, úřady, spolky zahrádkářů atd.) tj. odběrů povrchových a podzemních vod (mimo studny individuálního zásobování pitnou vodou, kde je vysvětleno výše) a vypouštění odpadních vod povrchových a podzemních, pokud nabyla právní moci do 31. 12. 2001, zaniká nejpozději k 1. 1. 2008 a je třeba požádat o povolení nového nakládání s vodami (odběrů vod, vypouštění odpadních vod).

Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále, a to ve lhůtě na nich vyznačené.

 

Certifikáty:

Podporujeme:

Aktuální opatření s ohledem na COVID-19

Zjistit