Úvod Aktuality Mírnější hygienický limit v Pňovanech do roku 2020

Mírnější hygienický limit v Pňovanech do roku 2020

1. září 2017

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje prodloužila provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu Pňovany – VODÁRNĚ PLZEŇ – mírnější limit pro atrazin a zároveň určila mírnější limit pro alachlor.

V řízení vedeném podle ustanovení §3a odst.1 zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví dle ust. §82 odst.1,2 písm.a) zákona prodlužuje provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu Pňovany, VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. mírnější hygienický limit pesticidních látek s nejvyšší meznou hodnotou pro ukazatel atrazin, a to na období do 19. 7. 2020. Toto prodloužení bylo nezbytné s ohledem na časové prodlevy v přípravě realizace úpravny vody s veřejnou podporou.

Dále byl určen mírnější hygienický limit pro ukazatel pesticidní látky alachlor ESA veřejného vodovodu obce Pňovany nejdéle na období do 27. 7. 2020.

Mírnější limity byly uděleny (resp. prodlouženy) s ohledem na plánovanou stavbu „Výstavba ÚV Pňovany“ s platným stavebním povolením a termínem dokončení 31. 12. 2019.

Hodnocení zdravotních rizik bylo zpracováno MUDr. Bohumilem Havlem, soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví hygiena se specializací hygiena životního prostředí, hodnocení zdravotních rizik. Z jeho závěrů je patrné, že zjištěný obsah atrazinu v dodávané pitné vodě nepředstavuje riziko známých nepříznivých účinků na zdraví zásobovaných obyvatel včetně citlivých populačních skupin.

Kontrola jakosti pitné vody v dotčeném období bude probíhat v souladu s platnými hygienickými a vodoprávními předpisy dle aktualizovaného plánu kontroly, ve kterém je četnost kontroly obsahu tohoto pesticidu násobně zvýšena. 

Plzeň, 31. srpna 2017

Mapa výluk a havárií